E Teachers

E Teachers

Founded: February 1989

Publishers: Yu ZHOU

President: Ti WEI (National Chiao Tung University)

Editor: Hsin-hsing CHEN (Shih Hsin University)

Executive Editor: CHENG Keng-Liang

Editorial Board
Frank T. Y. WANG (National Chengchi University)
Dennis Lin(Chinese Culture University)
Hsiao-chuan HSIA (National Chengchi University)
Jinn-yuh HSU (National Taiwan University)
Hans Huang (National Central University)

Editorial Advisors
MARUKAWA Tetsushi (Meiji University, Tokyo)
WANG Hsing-ching (Writer)
Jing WANG (Massachusetts Institute of Technology, USA)
BAIK Youngseo (Yonsei University, Seoul)
Yung-chih LI (National Taiwan University)
Marshall Johnson (University of Wisconsin-Superior, USA)
WANG Hui (Tsinghua University, Beijing)
LI Ron-wu
You-tien HSING (University of California at Berkeley, USA)
Jun-Yi LIN (Tunghai University)
QUAH Sy Ren(Nanyang Technological University, Singapore)
SUN Ge (Chinese Academy of Social Sciences, Beijing)
Cheng-Kuang HSU (Academia Sinica)
Cheng-Shu KAO (Feng Chia University)
Fu CHANG (Academia Sinica)
Angela Ki-che LEUNG (The University of Hong Kong, Hong Kong)
CHEN Yea-Mow (San Francisco State University, USA)
HUI, Po-keung (Lingnan University, Hong Kong)
Wen-hsiung HSU (Writer)
CHUA Beng Huat (University of Singapore, Singpore)
TSAI Chien-Jen (Shih Hsin University)
Chin-jen CHENG (National Taiwan University)
HAMASHITA Takeshi (Sun Yat-Sen University, China)
Perry ANDERSON (University of California, Los Angeles, USA)
Chris BERRY (University of London Goldsmiths, UK)
Gail HERSHATTER (University of California at Santa Cruz, USA)

Advisors
Nai-fei DING (National Central University)
Chin-chung YU (National Tsing Hua University)
Jenn-Hwan WANG (National Chengchi University)
Fred Y. L. CHIU (Academia Sinica)
Wei-cheng CHU (National Taiwan University)
Josephine C. J. HO (National Central University)
Cheng-hui LU (Tamkang University)
Shang-jen LI (Academia Sinica)
Chiu-Chun LEE (National Taipei University)
Chin-ju LIN (Kaohsiung Medical University)
Chu-joe HSIA (National Taiwan University)
CHEN Kuan-hsing (National Chiao Tung University)
CHEN Zhong-xin (Foundation of Asia-Pacific Peace Studies)
NING Yin-bin (National Central Univerisity)
Chien-san FENG (National Chengchi University)
Liling HUANG (National Taiwan University)
HE Zhao-tian (Chinese Academy of Social Sciences, Beijing)
Bruce Y. H. LIAO (National Chengchi University)
CHAO Kang (Tunghai University)
CHENG Hong-sheng (Writer)
Tsun-Chi CHENG (Union Organizer)
Sechin Yeong-Shyang CHIEN (Academia Sinica)
Wan-wen CHU (Academia Sinica)